Preloader

Nákupní řád

Obchodní podmínky  www.nabytek-mostini.cz
Jak objednat zboží (upravený výňatek z obchodních podmínek)


1) Nejdříve je třeba se s námi spojit telefonicky nebo e-mailem (využijte náš nezávazný poptávkový formulář v produktovém katalogu) a specifikovat poptávku.
2) Na požádání je možná schůzka s naším obchodním zástupcem, při které se zdarma můžete poradit o designu Vámi preferovaného nábytku. Náš zástupce Vám také předvede katalog a vzorky dřevin a barev.
3) Na základě dohodnuté specifikace nábytku Vám připravíme aktuální, přesnou a finální cenovou nabídku. Ceny v katalogu jsou orientační a zpravidla se jedná o ceny platné k naposledy prodanému zboží v odpovídajících parametrech.
4) Po schválení nabídky Vám vystavíme objednávkový list, který je zároveň návrhem kupní smlouvy uzavírané dle obchodních podmínek níže uvedených.
5) Formální stvrzení kupní smlouvy probíhá složením dohodnuté zálohy na účet prodávajícího.
6) Zboží je v dohodnutém termínu expedováno v rámci ČR nebo SR společností Toptrans (cena přepravy není zahrnuta v ceně zboží), nebo uloženo k osobnímu odběru v dočasném skladu (osobní odběr zboží je zdarma).


Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti:

Mostini s.r.o.
Za Strahovem 44A, 169 00 Praha 6, IČ:01626451, DIČ:CZ01626451
(dále jen „obchodní podmínky“ a „prodávající“).

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího na straně druhé (dále jen „kupující“) při prodeji zboží nebo realizaci zakázkové výroby.
1.2 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.nabytek-mostini.cz.
1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 1.6 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 1.7 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník).
1.5 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
1.6 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 1.7 těchto obchodních podmínek.
1.7 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
1.8.  Kupní smlouva – kupní smlouvou se rozumí specifikace předmětu koupě na základě objednávkového listu a obchodních podmínek.
1.9.  Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávkovém listu a (dále též jen „zboží“), jehož atributy udává specifikační list s originálním pořadovým číslem zboží. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

II. Dodání/odebrání zboží

2.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.
2.2 Zboží, které je dodáno přepravní firmou je povinen kupující odebrat dle dohodnutého termínu. Nezajistí-li kupující převzetí zboží na stanovené adrese, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši, která je stannovena tarifem přepravní firmy za každý den uskladnění a stejně tak i náklady, které prodávajícímu marným pokusem o doručení zboží vzniknou.

2.3. Dodací lhůta pro dodávku zboží, které není v době uzavření kupní smlouvy k dispozici ve skladu, je sjednána v kupní smlouvě, a to v objednávkovém listu, který je přílohou kupní smlouvy.

2.4. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží i před lhůtou sjednanou v kupní smlouvě, a to na základě oznámení termínu dodávky zboží učiněného vůči kupujícímu minimálně 3 dny před předčasným datem dodání. V případě, že je dodavatel zboží, které je předmětem prodeje, v prodlení s dodáním zboží prodávajícímu, takže v důsledku toho není prodávající schopen dodržet dodací lhůtu stanovenou v objednávkovém listu, je prodávající oprávněn jednostranně stanovit náhradní termín dodání zboží. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího předem vyrozumět. Prodávající kupujícího výslovně upozorňuje, že důvodem prodloužení doby dodání zboží může být situace u výrobce zboží vyráběného na zakázku v místních podmínkách v Indii, což je způsobeno nedostatkem pracovních sil a dále možností nedodání materiálu či prodloužení doby dopravy zboží v důsledku  pandemie Covidu.


2.5.   Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení a obdržením 50% zálohy z celkové ceny zboží na účet prodávajícího nebo hotovostní platbou. Objednávka bude předána výrobci k výrobě až po obdržení 50% zálohy z celkové ceny zboží. V případě nezaplacení této zálohy si prodávající vyhrazuje právo zboží nedodat.

2.6. Kupující povinen zajistit přístupovou cestu. V případě přepravy do vyšších pater je nutné, aby tuto eventualitu kupující dopředu konzultoval s dodávajícím a včas dohodl způsob řešení.

2.7. V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle předchozího odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál kupní smlouvy a doklad o zaplacení kupní ceny a která zboží od prodávajícího převezme.
2.8. Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření kupní smlouvy písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně ve smlouvě stanovená, pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

III. Ceny

3.1 Ceny na www.nabytek-mostini.cz jsou orientační, vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu. Přesné ceny Vám zašleme elektronicky nebo SMS  do 48 hodin od požádání. Tyto aktuální přesné ceny Vám vypočítáme na základě aktuální ceny dřeva, námořní dopravy a kurzu české koruny. Nechceme předem nadsazovat ceny k získání zaručeného zisku na naši stranu. V ceně není zahrnuta doprava zboží v rámci ČR a SR, stěhování a montáž zakoupeného zboží, dekorace apod.; ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně, pakliže se na tom obě smluvní strany dohodnou.
3.2 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

IV. Platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.
4.2 Jelikož se jedná o zboží na objednávku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy splátku ve výši 50 % kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží, způsobem uvedeným v bodě 4.3. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny bez DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.
4.3. Doplatek zbývajících 50% kupní ceny je nutné zaplatit před převzetím zboží a to bankovním převodem na účet prodávajícího. Zákazník má možnost si zboží zkontrolovat v logistickém skladu přepravní společnosti před provedením bankovního převodu.

V. Výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.
5.2 Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu.
5.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, včetně závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.

VI. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ).
6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže. U zboží, které je na míru upravované (rozměry, odstín, materiál, konstrukční úpravy) nemůže kupující-spotřebitel odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14-ti dnů od doručení zboží.
6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
6.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů, lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. Vadou nejsou drobné praskliny u dřevěných komponent zboží. Vadou nejsou drobné technické nedokonalosti – jelikož ty jsou naopak považovány za znak ruční výroby. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
6.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží (především detaily montáže u postelí a jídelních stolů).
6.7 Foto je ilustrační. Nábytek je vyráběn malými truhlářskými dílnami a drobné odchylky od předlohy jsou výrazem originality.
6.8 Povolená tolerance rozměrů nábytku je +-4% (toto platí pro všechny měřitelné veličiny).
6.9 Výrobu našeho nábytku zadáváme jen vybraným profesionálním indickým truhlářům z kasty truhlářů, kteří pro nás vyrábí na nejvyšší úrovni částečné strojové výroby. Přesnost této částečně ruční výroby se nemůže srovnávat s dokonale přesnou výrobou na elektronicky řízených moderních strojích.
6.10 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
6.11 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Prodávající a kupující-spotřebitel se ve smyslu § 2168 ObčZ dohodli, že u zboží upravovaného na míru je kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Po uplynutí této doby práva z vady zanikají.
6.12 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává následující:
    - výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
    - vizuálně proporční změny se považují vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
    - při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
    - při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.13 Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, nebo na místě určeném prodávajícím (většinou v místě alokace zboží).
6.14 Postup reklamace: Reklamace může být kupujícím uplatněna na adrese kanceláře, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny zboží,dále jen „kopie prodejního dokladu“), písemně dopisem s přiloženým originálem nebo kopií prodejního dokladu, nebo elektronicky.
6.15 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 – 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiné lhůtě. Tato delší lhůta se týká jen zboží, které bude vyměněno dodávkou v příštím kontejneru. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace tzv. účinnou součinnost. Zejména umožnit možnost prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu případně připravit zboží k převozu nebo jej po opravě převzít.
6.16 V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy) bude tato v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 20 dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nebo poštovní poukázkou, nedohodnou-li se jinak.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude též zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.nabytek-mostini.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).
7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
7.4 Kupní smlouva vyžaduje písemnou formu.
7.5 Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
7.6 V momentě schválení specifikačního a objednávkového listu kupujícím zanikají všechna předtím dojednaná ustanovení a jako závazný dokument je brán pouze samotný specifikační list zboží s originálním pořadovým číslem a objednávkový list.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
8.2 Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
   a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v kupní smlouvě, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“).
   b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.
   c. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti Toptrans z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.
   e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
   f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.
8.5 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Dodatek – instrukce k údržbě

Údržba lakovaného nábytku:

  • Běžnými čisticími prostředky, které jsou určeny pro údržbu lakovaného nábytku. Doporučujeme leštěnku na lakovaný nábytek od firmy SCONTO. U lakovaného nábytku je třeba dbát zvýšené pozornosti při užívání a zabránit vzniku oděrek a rýh. Oprava poškozeného lakovaného povrchu bývá složitá. Nábytek z přírodního materiálu nesmí být dlouhodobě vystaven vlhkému prostředí, vodě nebo přímému slunci, aby nedošlo k tvarovým, rozměrovým nebo odstínovým změnám.

Údržba voskovaného nábytku:

  • Voskovaný nábytek doporučujeme před užitím navoskovat tekutým voskem (doporučujeme bezbarvý tekutý vosk od firmy OSMO ve dvou vrstvách). Poté otírat suchou prachovkou. Oživení kresby dřeva a saténového lesku dosáhnete nanesením tenké vrstvy tekutého vosku (doporučujeme bezbarvý tekutý vosk od firmy OSMO). Lze použít i leštěnku Pronto pro voskovaný nábytek. Nábytek z přírodního materiálu nesmí být dlouhodobě vystaven vlhkému prostředí, vodě nebo přímému slunci, aby nedošlo k tvarovým, rozměrovým nebo odstínovým změnám.

Upozornění:

  • Nábytek z přírodního materiálu nevystavujte vlhkému prostředí, náhlým nebo výrazným změnám teplot a nadměrnému mechanickému zatížení. Dodavatel nenese zodpovědnost za závady způsobené neodbornou manipulací s nábytkem. Drobné praskliny jsou přirozenou vlastností dřeva a lze je zacelit, či opravit včelím voskem, či vosky pro opravu nábytku od firmy Clou nebo OSMO. Rovněž mírné kroucení (takové, které neovlivňuje funkčnost) je přirozenou vlastností dřeva.
  • Tropická dřeva jsou dřeva náchylná k napadení parazity. Ačkoliv je dřevo při zpracování řádně ošetřeno a každý kus nábytku má platný certifikát o fumigaci, může v některých ojedinělých případech dojít k napadení nábytku dřevokazným hmyzem (při skladování, přepravě, atp.). Nábytek z masivu je tedy nutno pravidelně kontrolovat a případný výskyt dřevokazného hmyzu neprodleně konzultovat s dodavatelem.